Общи условия

Общи условия

 

 

  1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 

ДОСТАВЧИК, съгласно настоящите общи условия се нарича собственика на сайта, а именно:

БЛУ ОРИНДЖ БГ ЕООД
Седалище и адрес на управление: София, бул. Шипченски проход 18
ЕИК201644555, ДДС номер: BG201644555
МОЛ: Найден Илиев

 

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице, което посещава сайта.

САЙТ представлява съдържанието и функционалността, които са достъпни под домейна https://blueorange.bg/

ЗАЯВКА е функционалност на САЙТА, която позволява на потребителя да осъществи връзка с доставчика, като заяви интереса си към определена услуга. Чрез тази функционалност ДОСТАВЧИКЪТ получава информация за услугата, която представлява интерес за потребителя, данни за контакт, както и друга изходна информация, която касае заданието. Заявката няма сила на договор. Някои от видовете заявки са както следва: Безплатна телефонна консултация; Заяви безплатен демо сайт; Заявка за SEO анализ; Опитайте трафика от Google; Запиши се за безплатно демо и др.

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящите общи условия следва да се запознае всеки един потребител или клиент. Те касаят ползването на уеб сайта, заявките, предоставянето на задание и останалите функционалности, които сайтът предлага.

Потребителят декларира съгласието си, че сайтът се използва от потребителите с информативна цел, с цел запознаване с предлаганите от ДОСТАВЧИКА услуги, заявка на определена услуга, както и с всякакви други законни цели. Всеки потребител/клиент е длъжен да провери верността на предоставяната предоставената от него информация, тъй като от нея зависи коректното изпълнение на евентуалните договори, които той ще сключи с ДОСТАВЧИКА.

 

  1. ЗАЯВКА

Всеки потребител може да направи заявка през сайта. При възлагането той следва да предостави необходимата информация. В случай, че не желае да предостави задължителната информация, той може да се свърже с доставчика по телефона и да предостави информацията, която желае.

Попълването на заявка не представлява съгласие за сключване на договор за дадена услуга и не вменява никакви ангажименти. Договорът за извършване на услугата се счита сключен с подписването му, с издаването на фактура или заплащането страна на клиента – в зависимост от договореното.

Доставчикът има право да откаже сключване на договор за услугата без да дава обяснение. Доставчикът е обвързан от действащото българско и европейско законодателство, вкл. ЗЗП, ЗЗК, ЗЗД, ТЗ, ЗМИП, ЗЗЛД, GDPR и т.н.

При извършване на заявката, формите изискват лични данни. В тази връзка, всеки един заявител се запознава с условията за защита на личните данни. 

 

  1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Обозначените на сайта услуги се изпълняват след сключване на договор. Сключването на договор не е част от предмета на настоящите общи условия, т.е. те обхващат единствено ползването на уеб сайта. Сайтът се ползва изключително с информативна цел, а предназначнието на заявките е само да информират ДОСТАВЧИКА за интерес към определена услуга от страна на определено лице. Информативната задача на сайта е да информира потребителите като опише и обясни същността на предлаганите услуги. Крайната цена на услугите зависи от спецификите на заданието и се предоставя допълнително и предварително на клиента – преди сключване на договор.

 

  1. ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА ЗАЯВКАТА

Макар да не представлява сключване на договор, заявката има определени последици, свързани с постигане на съгласие между Заявителя и доставчика. С попълване на която и да е заявка, заявителят се съгласява:

А/ Доставчикът да ползва логото на заявителя. Ползването на логото е ограничено до изобразяването му на различни страници и материали, които имат за цел да представят дейността на заявителя. Доставчикът не използва логото за извършване на конкурентна дейност или в противоречие със ЗМГО за своя лична облага.

Б/ В случай, че отбележи opt-in клетката, потребителят се съгласява да получава от доставчика всякакъв вид съобщения за целите на директния маркетинг.

 

  1. ДРУГИ

Възможно е дадена услуга да не се предлага в момента на извършване на заявката. В тези случай, доставчикът уведомява заявителя.

Сайтът не е предназначен за ползване от малолетни лица. Потребителите се считат уведомени, че дадените от тях съгласия се записват, като информацията съдържа данни за лицето, дало съгласие, валидна дата, съдържание на текста, с който лицето се е съгласило, снетите данни, начина на даване на съгласието и данни дали то е било оттеглено. Всеки потребител е длъжен да се запознае и с условията за поверителност (линк).